הרשמה להנחה בחניה


שליחת בקשה

אני מגיש/ת הבקשה שפרטיי מצוינים לעיל, מבקש/ת להנפיק לי תו חניה עבור חניוני "תחנה חיפאית" לרכב שמספרו מופיע לעיל, ומתחייב/ת להשתמש בו בהתאם להוראות הנהוגות בחניונים השונים. אני מצהיר ומאשר את אמיתות כל המסמכים והפרטים שהומצאו על ידי. הריני להצהיר בזאת, מבלי לפגוע בהוראות הדין, כי ידוע לי שמסירת פרטים כוזבים בעת הגשת בקשה זו מהווה עבירה על החוק, ולעירייה ולפועלים מטעמה, תהיה זכות לבטל ו/או לסרב לספק לי תו חניה בשל כך

אני מתחייב/ת בזאת:

  1. להשתמש בתו החניה, ובזכות החניה הניתנת לי עבור רכבי שמספר הרישוי שלו מופיע לעיל (להלן: "הרכב"), ועבורו בלבד.
  2. במידה ואמכור/אחליף את הרכב בתקופת הזכאות הניתנת לי מתוקף תו זה, אעדכן את פרטי הרכב החדש, וזכאותי לתו חניה תועבר לרכב החדש שיהיה ברשותי, אם יהיה, ככל שאעמוד בתנאים לקבלת תו חניה.
  3. אני מצהיר/ה וידוע לי כי:
  4. הזכאות לתו חניה בחניוני "תחנה חיפאית" היא לתושבי חיפה בלבד, בהתאם למצוין בתעודת זהות תקפה.
  5. הנפקת התו אינה מקנה, בשלב זה, הנחה או פטור מתשלום בגין חניה ציבורית בהתאם לחוקי העזר של עיריית חיפה (חניה בכחול – לבן) בשטח העיר חיפה, אינה מהווה ויתור או הוכחה ביחס לדו"חות חניה בקשר לרכב נשוא התו.
  6. הזכויות הנגזרות מתו החניה יחולו רק בתקופת תוקף התו.
  7. אני מאשר/ת קבלת מסרונים הקשורים לקבלת שירות זה.
  8. אני מאשר כי המידע שנמסר על ידי בטופס זה, יישמר במאגרי חברת יפה נוף לצורך מתן שירותים במסגרת חניוני "תחנה חיפאית", ולא יועבר לגורמים חיצוניים, למעט לצורך קבלת ההטבות מכוח תו החניה, ובכפוף לחוק הגנת הפרטיות והתקנות הקבועות על פיו.

תודה שפנית אלינו!​

הפרטים שלך נקלטו בהצלחה, נחזור אליך בהקדם! ​
דילוג לתוכן